Công khai
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 2018 - 2019

12/10/2018 Liên đội trường THCS Châu Văn Liêm đã tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Thời khóa biểu (kể từ 22/8/2016)

Thời khóa biểu của trường thực hiện kể từ 22/8/2016

HỌP HĐSP THÁNG 8/2016

Thời gian họp HĐSP tháng 8/2016 ...